آزمون و ارزیابی دوره روانشناسی یادگیری و آموزش

فراگیران محترم، لطفا ابتدا در ارزیابی دوره شرکت کرده و در مرحله بعد در آزمون دوره مربوطه شرکت نمایید.