دوره های فولاد مبارکه

عنوان دورهنوع دورهتاریخ دورهلینک دورهتاریخ و لینک آزمون
دوره کلیدهای فشار قوی – مهندس ابوطالبیانآنلاین1400/11/11 و 1400/11/19 مشاهده دوره
1400/11/19
ورود به آزمون
دوره نقشه خوانی اتوماسیون و ابزاردقیق و P&ID – مهندس شیخیآنلاین1400/06/10 و 1400/06/14 مشاهده دوره
1400/06/14
ورود به آزمون
دوره آشنایی با پروتکل های مخابرات – سوئیچینگ – مهندس نصوحیآنلاین1400/06/14 و 1400/06/18 مشاهده دوره
1400/06/18
ورود به آزمون
دوره ترانسفورماتور – دکتر میرزاییانآنلاین1400/06/16 و 1400/06/20 مشاهده دوره
1400/06/20
ورود به آزمون
دوره کابلهای مخابراتی – مخابرات – دکتر قمری ادیانآنلاین1400/06/13 و 1400/06/17 مشاهده دوره
1400/06/17
ورود به آزمون