دوره های مدیریت و بازرگانی

عنوان دورهنوع دورهتاریخ دورهلینک دورهتاریخ و لینک آزمون
دوره قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرایی-مهندس میرقادریآنلاین1400/10/01 الی 1400/10/29 مشاهده دوره
1400/11/02
ورود به آزمون